Home Werkwinkel Leerkrachten Muziekeducatie Quint Verdiepingen 1 Contact
© Ron Schrijver
Ron Schrijver
De Werkwinkel - digitale leeromgeving Motivaties werkwinkelopdrachten
Beste collega’s, Hier vinden jullie een voorlopig overzicht van de opdrachten uit deze digitale leeromgevind met de motivaties erbij. Dit als handreiking voor jullie om een programma op motivatie in te kunnen vullen. Succes,
Groep Werkvorm Nr. Naam Doel 1/2 Opdrachten 1 Minipaden Concentratie  Begrijpend luisteren  Feitenkennis uitbreiden (algemene ontwikkeling) Lessen 1 Reus Goedhart Begrijpend luisteren  Hoofdzaken –  bijzaken scheiden  Concentratie (verhaal met tussenpozen verteld –  toch lijn vasthouden)  Veel informatie omzetten naar minder.  Geheugenroute ‘leren’ trainen.  Tekst omzetten in beeld → beter onthouden. Zo ook de volgorde van de gebeurtenissen.  Voorbereidend studerend lezen!  2 Het liedje van de brievenbus Het leren van een tekst op gehoor.  Geheugenroute ‘leren’ trainen.  Context gebruiken.  Mentaal lexicon gebruiken en uitbreide n.  3 Aftreksommen Rekeninzicht ontwikkelen.  Rekenpatronen ontdekken.  Aftreksommen oefenen.  4 Steeds moeilijkere puzzels Perceptuele organisatie (feed forward en feedback processen) Ruimtelijk inzicht, vooruit kijken in taken, flexibiliteit. Training en test executieve functies en werkgeheugen. Verschillende niveaus.  5 10 moeilijke sommen Kinderen trainen om zich in te z etten voor moeilijkere opgaven.  6 Een tekenweb De voorganger van het woordveld en de mindmap. Om in de toekomst een grote hoeveelheid leerstof behapbaar te maken starten we hier met een oefening over hoofd -  en bijzaken. Het scheiden van hoofd -  en bijza ken zit in het leerstrategieënpakket van de werkwinkel.  7 Wiskundige beweringen Detailherkenning gelijke figuren, combineren, concentreren en logisch wiskundig inzicht.  8 Speurtocht op zee Automatiseren dubbelopdracht. Letterherkenning, ruimtelijk inzicht, richting, afstand en symbool hanteren. Lange termijn geheugen route leren.  9 Een technisch verhaal Hogere orde denken.  Leerstof bespreken op een analytische, kritische en evaluerende manier.  10 Een doolhof met cijfers Grotere getallen classificeren, herkennen en schrijven en tegelijkertijd een route volgen. Oefeningen 1 Educatieve computerspellen Sommentrainer 1  Sommentrainer 2 (+3)  Wat is het zwaarst?  Lettermemory  Woorden herkennen 3/4 Opdrachten 1 Eigen men ing Nadenken over principes en moraliteit.  Mening vormen.  Mening uiten.  Mening verdedigen.  2 Minipaden Concentratie  Begrijpend luisteren  Feitenkennis uitbreiden (algemene ontwikkeling)  3 Webpaden Concentratie  Begrijpend luisteren  Kennis uitbreiden (algemene ontwikkeling)  Begrijpend lezen  Aanvankelijk studerend lezen.  Feiten vinden en antwoorden samenstelling  -  internet  4 Bouw een minimaquette Logisch wiskundig inzicht –  wat hoort waar.  Fijne motoriek.  Concentratie en motivatie naar goed eindresultaat.  5 Laat je uitdagen Doorzetten  Automatiseren (rekenen en formule hanteren)  Vorm herkenning  Reken inzicht  Wiskundig inzicht  Motivatie prikkelen  6 Hoe groot is jouw hand? Oppervlakte bepalen van een ‘lastige’ vorm.  7 Gepast betalen Rekenen dubbelopdracht (automatiseren. Gel rekenen. Lessen 1 Wiskunde coördinaten Logisch wiskundig inzicht.  Rekenen, waarbij rekening gehouden met verschillende rekenregels.  Ruimtelijk inzicht.  Netjes leren werken vo or goed resultaat.  Trainen werkgeheugen.  2 Pas op! Leren tekenen naar opdracht.  Taak overzien en doel weergeven.  Situatieschets kunnen bedenken.  Vooruitdenken.  3 Spaans Woordenlijst Spaan leren. Geheugentrainer, leren zonder hulp van het mentaal lexicon.  4 Breuken (top - down) Een lezen en leren - les. Zelf verdiepen en een keuzeopdracht maken.  5 Concentratie In deze les trainen we de response inhibitie, één van de executieve functies.  6 Oorzaak en gevolg Studievaardigheden. Oorzaak en gevolg herkennen.  7 Getallenlijnen Patroonherkenning, intervallen vinden, rekenen, reken inzicht.  8 Boodschappen doen Ruimtelijk inzicht, concentratie, wiskundig inzicht, creativiteit.  9 Concentratie oefening Concentratie. Deze executieve functie controleren en trainen. Dit is een oefening voor de groepen 5 en 6 maar aangepast aan deze leeftijd.  10 Een nadenk - puzzel Vormleer en ruimtelijk inzicht. Ook logisch  wiskundig inzicht. Vooruit kijken en zelf controleren. Oefeningen 1 Euroklant Oefenen geld rekenen  2 Tafels oefenen Tafeltrainer  3 Zoek de verschillen Visuele discriminatie, detail niveau. Intrinsieke motivatie doorzetten. Keuzewerk 1 Kraak de code 74668 (Hasse)  53797 (Joep)  2 Puzzelen met dominostenen Geen vast antwoord.  3 Nog een breinkraker Antw. = 2 (Er mist nog een ruit met twee gevulde vlakken)  - De Mol Kampverhaal: + 20 vragen  4 Een leuk rekentruckje Trainen automatiseren met een dubbelopdracht.  (Forceren automatiseren)  5 Vragen en antwoorden Know How PDF - download.  Outspanning .  Algemene kennis uitbreiden .  6 Programmeren met Scratch Ontwikkelen werkgeheugen, creatief denken, v ooruit kijken in taken, ruimtelijk inzicht, logisch inzicht, wiskunde.  7 Ontspanningsoefening en Beleving ontspanning. Concentratie en response inhibitie.  8 Het kampverhaal Concentratie, leren –  geheugenroute, oorzaak gevolg, ontspanning of aantekenen Cornell. 5/6 Opdrachten 1 Reisgids Analyseren  van  informatie .  Werkafbakening  (taakinitiatie )  Begrijpend lezen  Intermenselijk (wat is interessant voor een ander?)  2 Werkstuk Structuur krijgen in het maken van een werkstuk.  Overzicht creëren.  Leren in afgebakende stappen werken.  3 Kun je lezen? Begrijpend lezen.  Concentreren.  Secuur lezen en nauwkeurig werken.  4. Het kampverhaal Mol - opdracht!  Geheugen trainen.  Aa ntekeningen maken (Cornell)  5. Bouw een minimaquette Logisch wiskundig inzicht –  wat hoort waar.  Fijne motoriek.  Concentratie en motivatie naar goed eindresultaat.  Ruimtelijk inzicht (plattegrond)  Creativiteit (eigen inrichting)  6 Mijn straat Analytisch, creatief en praktisch denken. Doorzetten en oplossingsgericht denken. Intrinsieke motivatie.  7 Knettersnoep De essentie van een tekst weergeven. Het belang van aantekeningen ervaren. (1 e  stap) Lessen 1 Beantwoord de volgen vragen Kennis vergaren.  Zoeken op internet, selectief zijn, niet laten afleiden.  Algemene kennis vergroten.  2 Beantwoord de volgende vragen Kennis vergaren.  Zoeken op internet, selectief zijn, niet laten afleiden.  Algemene kennis vergroten.  Leren: geheugenroute.  Begrijpend luisteren en kijken.  3 Perspectief tekenen Ontwikkelen ruimtelijk inzicht.  Wiskundig inzicht.  Creativiteit.  4 Lineaire vergelijkingen Logisch wiskundig inzicht.  Rekenen, waarbij rekening gehouden met verschillende rekenregels.  Ruimtelijk inzicht.  Netjes leren werken voor goed resultaat.  Trainen werkgeheugen.  5 Spaans Leren zonder hulp vanuit mentaal lexicon.  Leren geheugenroute.  Motiveren voor het keuzevak Spaans.  6 Filosofie Buiten kaders denken.  Waarheidsgrens verschuiven.  Plaats bepalen.  Sociaal gevoel.  7 Logisch denken (F1) Het ordenen van onoverzichtelijk gerangschikte gegevens. Ervaren dat door ordening een oplossing vaak gemakkelijker gevonden wordt. (Als … dan)  8 Leren studeren Hoofd -  en bijzaken leren herkennen -  + trainen.  9 Feiten en meningen Het verschil tussen feiten en meningen leren en zo ook het verschil tussen zeker waar en misschien waar. Waarheidsbesef.  10 Conclusies trekken Leerlingen leren het voorspel lende karakter van conclusies trekken, maar ook het gevaar ervan.  11 Definities geven Oefenen in het helder omschrijven van begrippen. Ook feitenkennis.  12 Verschil en overeenkomst Trainen van het kritisch lezen van een tekst. Het belang van nauwkeurig en analyserend lezen laten ervaren. Nuanceren in verschillen. Overeenkomsten herkennen. Begrijpend en studerend lezen. Aandacht en concentratie.  13 Conclusies trekken 2 Oefenen in h et komen tot de juiste gevolgtrekking. Verschil tussen feit en aanname.  14 Concentratie oef. 2 Trainen van het concentratievermogen. Roostervlakken vinden m.b.v. van coördinaten.  15 Regels en voorschriften Het oefenen in begrijpen en toepassen van regels. Regels analoog maken aan de voorbeelden. Nieuwe voorschriften bedenken. + Groepsgesprek.  16 Kun je lezen les 2 Nauwkeurig lezen, concentreren én de opdracht goed en volledig uitvoeren. Bij de opdracht zit er een addertje onder het gras. De laatste, maar tevens hele belangrijke aanwijzing, staat aan het eind van de les. Er wordt aan het begin van de les gevraagd eerst de hele les goed door te lezen. Oefeningen 1 Woord benoemen Digitaal oefenen woord benoemen  2 Engels woordenscha t Digitaal oefenen Engelse woordenschat  3 24 - Game Rekenspel dat alle rekenvormen traint en rekeninzicht bevordert. Lesbrieven en studies   Keuzewerk Groep overstijgend 7/8 Opdrachten 1 Reisverslag Vergroten geografische kennis.  Werken aan taakoverzicht (Taakinitiatie).  Structuur aanbrengen in verhaalvorm.  Intermenselijk (interessant voor anderen)  Zelfstandig oplossen, zelfstandig werken.  2 Zelfstandig leren Wennen aan een goed stappenplan om opdrachten overzichtelijk te maken.  Taakinitia tie  Planning  Prioritering  Evalueren van de opdracht en reflecteren op eigen handelen.  3 Levensbeschouwing Uitvoeren van een complexe, meervoudige opdracht.  Taakinitiatie  Planning  Prioritering.  Ontwikkelen levensvisie.  4 Dode Zee - rollen Opdoen van geschiedkundige kennis.  Inzicht culturen en cultuurverbreding.  Ontwikkeling van kennis over politiek en religie.  Een compleet geschreven essay.  5 Bouw een mini - maquette Logisch wiskundig inzicht –  wat hoort waar.  Fijne motoriek.  Concentratie en motivatie naar goed eindresultaat.  Ruimtelijk inzicht (plattegrond)  Creativiteit (eigen inrichting)  Onderzoek en ontwerp (eigen gebouw ontworpen)  6 Takenoverzicht Strategie om taakinitiatie te bevorderen.  7 Lettersommen Doorzetten, concentreren, uitd agen, buiten kaders denken. Wie laat zich uitdagen door deze pittige opdrachten? Lessen 1 Aantekeningen maken volgens de ‘Cornell - methode’. Structuur aanbrengen in het maken lesaantekeningen.  Hoofdzaken van bijzaken splitsen.  Leerstof leren overzien.  Korte verslagen leren schrijven.  2 Psychologie ‘Waarnemen’ Inzicht in onze manier van waarnemen.  Hoe werken onze hersenen.  Wat onthouden we.  Hoe kunnen we deze kennis toepassen op het leren?  3 Leren studeren  Mindmaps  Studiekaarten Strategieën aanleren.  Leerstofoverzicht maken.  Veel leerstof leerbaar maken.  Jezelf overhoren.  4 Lineaire en kwadratische vergelijkingen Logisch wiskundig inzicht.  Rekenen, waarbij rekening gehouden met verschillende rekenregels.  Ruimtelij k inzicht.  Netjes leren werken voor goed resultaat.  Trainen werkgeheugen.  Frustratiegrens opzoeken.  5 Stelopdracht ‘Griezelen’ Trainen werkgeheugen.  Creativiteit schrijven  Concentratie.  Vormleer.  6 Antropologie Kennisuitbreiding intermenselijk.  Gedrag leren begrijpen.  Gedrag leren voorspellen.  Zelfreflectie, meningvormend.  7 Elektronica O&O, Natuurkunde.  Stroomkring, wet van Ohm. U = I x R formule hanteren en ku nnen omzetten. Onderzoek naar hotelschakeling.  Patroonherkenning en  inzicht.  8 Studievaardigheden G1 Schematiseren. Gegevens in schemavorm plaatsen. Schema lezen. Voordelen van schema’s ondervinden.  9 Leren studeren Eindopdracht met alle leren –  leren vaardigheden.  10 Elektronica -  halfgeleiders Leerstof om een beginsituatie te creëren voor een het analyserend bezig te kunnen zijn met elektronica opdrachten.  11 Studievaardigheden Takenoverzicht. Plannen en prioriteren.  12 Een inhaalslag Oneffenheden uit het verleden bijwerken. Werk controleren en eventueel aanvullen.  13 Onze hersenen Top - down - les, leren studeren, verrijken.  14 Samenvatten Hoofd -  en bijzaken scheiden. Analytisch en kritisch: Beste samenvatting herkennen maar ook de niet goede samenvattingen benoemen en motiveren  waarom.  15 Marktkraam Plannen  Prioriteren  Begrijpen  Doelgericht werken  Structuur aanbrengen/overzicht creëren  4 - wekenopdracht, werken naar einddoel Oefeningen 1 Piekerpaden Concentratie  Begrijpend luisteren  Kennis uitbreiden (algemene ontwikkeling)  Begrijpend lezen  Aanvankelijk studerend lezen.  Feiten vinden en antwoorden samenstelling  -  internet  Motivatie creëren in het verrijken.  Meesterproef Concentratie  Begrijpend luisteren  Algemene ontwikkeling, vakoverstijgend.  Begrijpend lezen.  Aanvankelijk studerend lezen.  Feiten vinden en antwoorden samenstelling  -  internet  Motivatie creëren in het verrijken. Lesbrieven en studies 1 Wat is een essay? Het leren schrijven van een gestructureerd, informerend, beargumenteerd betoog.  Argumentatie + conclusie op basis van kennis.